veilig aan het werk

 5 gouden tips om uw jobstudent veilig aan het werk te zetten

 

De zomer komt eraan! De periode dat uw vaste medewerkers in vakantie gaan en u toch, ondanks de komkommertijd, een helpende hand kan gebruiken. Dan is de jobstudent die een cent wil bijverdienen een welkome oplossing. Om er een geslaagde samenwerking van te maken is het van belang dat u als werkgever van het begin tot het einde waakt over de veiligheid van uw jobstudent. De combinatie van jonge leeftijd en de onervarenheid in het vak is immers een valkuil voor arbeidsongevallen. Laat dit geen beletsel zijn om een jonge kracht aan het werk te zetten. Met volgende tips van Acerta kan u het risico op een arbeidsongeval tot een minimum herleiden.

 

  1. Kies een geschikte kandidaat

Alvorens u een keuze kan maken uit de kandidaten is het belangrijk te weten wie mag werken als jobstudent. In de eerste plaats dient u hierbij rekening te houden met de bij wet vastgelegde minimumleeftijd van vijftien jaar om als jobstudent te kunnen werken. Zolang de jobstudent jonger is dan 18 jaar, valt hij onder de noemer van ‘jeugdige werknemers’ waardoor een medisch onderzoek vóór de start van het werk verplicht is en er enkele beperkingen zijn op het werk dat hij mag uitvoeren.

 

  1. Stel een sluitende arbeidsovereenkomst op

Op het ogenblik dat de jobstudent het werk aanvat, moet er een ondertekende arbeidsovereenkomst bestaan. Naast de persoonsgegevens van u beiden, uurregeling en zo meer, dient u in de overeenkomst ook een functieomschrijving op te nemen. Het correct en zo volledig mogelijk omschrijven van de functie is altijd een belangrijk onderdeel in de strijd tegen arbeidsongevallen, maar zo mogelijk nog belangrijker in een arbeidsovereenkomst voor jobstudenten.

 

  1. Sluit een arbeidsongevallenverzekering af

Van zodra u personeel tewerkstelt, dient u voor deze werknemers een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Deze verplichting geldt ook voor uw werknemer die slechts tijdelijk met een arbeidsovereenkomst als student aan de slag is.

 

  1. Zorg voor een veilige arbeidsplaats

Nog voor de student bij u kan starten, zal u moeten nagaan welke risico’s het werk en de werkplaats inhouden voor de veiligheid en de gezondheid van de student. Dit houdt in dat u controleert of de arbeidsplaats veilig ingericht en uitgerust is, of er blootstelling is aan chemische middelen, welke machines of apparatuur de student zal moeten bedienen, welke methodes en procedures de student zal moeten gebruiken bij het uitvoeren van zijn taken, en welk opleidingsniveau en ervaring de student heeft.

 

  1. Informeer op de eerste werkdag

U heeft alle maatregelen getroffen opdat de student veilig van start kan gaan en de eerste werkdag is aangebroken. Van bij aanvang van de arbeid zal u de student het reilen en zeilen binnen uw onderneming moeten toelichten. U zal hem ook moeten wijzen op de mogelijke gevaren die zijn functie inhoudt voor zijn veiligheid of gezondheid en de maatregelen die getroffen zijn om de risico’s te beperken.

 

Bron: Acerta 2014

Mag je alle types werk doen?

Mag je als jobstudent alle taken die een werknemer je geeft uitvoeren?

Als jobstudent ben je vaak een meerwaarde voor een bedrijf. Je bent een goedkope arbeidskracht die geëngageerd is om te komen werken. Maar vaak krijgt een jobstudent de taken die de vaste medewerkers minder graag doen. Maar mag de werkgever de jobstudent eender welk type werk laten verrichten?

Als jobstudent maak je deel uit van een andere arbeidscategorie. Je hebt als jobstudent echter niet de ervaring die de andere werknemers hebben en je loopt dan ook een groter risico op arbeidsongevallen. Daarnaast kunnen ook bepaalde taken invloed hebben op je fysieke of psychische ontwikkeling.

Voor jobstudenten gelden dan ook een striktere regels omtrent de veiligheid die moeten nageleefd en gecontroleerd worden. Zo kunnen werkongevallen of andere risico’s het best worden uitgesloten.  Meestal mag de jobstudent bepaalde taken wel uitvoeren indien er preventieve maatregelen getroffen zijn. Dit kan bijvoorbeeld een voorafgaand medisch onderzoek zijn maar zeker ook het dragen van beschermkledij of werkuitrusting. Denk maar aan een vakantiejob op een bouwbedrijf, de taken die je daar krijgt, voer je liever uit met een veiligheidshelm op en werkschoenen met een stalen tip.

 

Maar in bepaalde gevallen is het verboden om als jobstudent bepaalde taken uit te oefenen. Enerzijds omdat het risico te groot is, anderzijds omdat het te gevaarlijk kan zijn voor iemand zonder ervaring. Zo is het bijvoorbeeld verboden jobstudenten aan te nemen, wanneer zij kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, extreme temperaturen, stralingen of hevige trillingen. Ook met bepaalde machines mag een jobstudent niet werken zonder dat hij ervaring heeft. Denk maar aan lasapparatuur, schiethamers, graafmachines,… Tenslotte mag de jobstudent ook niet tewerkgesteld worden op werkvelden waar gevaarlijke activiteiten plaatsvinden zoals arbeidsplaatsen met brand- of ontploffingsgevaar, autopsieplaatsen of chemische afdelingen.

 

Welke taken mag je werkgever je als jobstudent dan wel laten uitvoeren? 

Alle bovenstaande werkomstandigheden mag je als jobstudent dus niet uitvoeren maar natuurlijk zijn er altijd achterpoortjes. Als je aan bepaalde voorwaarde voldoet mag je deze activiteiten wel uitvoeren.

  • Eerst en vooral moet je minimum 18 jaar oud zijn.
  • Je mag bepaalde werkzaamheden uitvoeren waarvoor er een algemeen verbod geldt als je voor die bepaalde opdracht een overeenstemmende opleiding hebt gevolgd. (Zo mag een jobstudent laswerk verrichten als hij op school de vaardigheid van lassen geleerd heeft en daarvoor een diploma behaalde)
  • Ook je werkgever moet vooraf advies vragen aan het comité voor preventie, bescherming op het werk en aan de preventieadviseur.

Je mag dus als jobstudent eender welk type werk uitoefenen zolang het geen direct gevaar met zich meebrengt. Lijkt dit jou allemaal te ingewikkeld voor een studentenjob, dan kan je ook altijd gewoon een arbeidsplaats zonder rechtstreekse risico’s zoeken 🙂